Regulamin zawodnika

REGULAMIN ZAWODNIKA/ZAWODNICZKI

Czas jednej sesji treningowej uzależniony jest od wieku zawodników/zawodniczek i wynosi: dla zawodników/zawodniczek w wieku 5-6 lat – maksymalnie 1 godzina, dla zawodników/zawodniczek w wieku 7-12 lat – maksymalnie 1 godzina i 30 minut.

Ilość sesji treningowych w ciągu jednego tygodnia wynosi 2 sesje treningowe dla zawodników/zawodniczek + mecz ligowy w weekend.

Zawodnik/zawodniczka który/a deklaruje uczestnictwo w zajęciach piłkarskich zobowiązany/a jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Każdy zawodnik/zawodniczka, który zostanie powołany na mecz lub turniej jako reprezentant Klubu, będącego lokalną „Akademią Piłkarza” zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.

Nieobecność zawodnika/zawodniczki bez poinformowania i akceptacji trenera prowadzącego traktowana będzie jako lekceważenia obowiązków zawodnika za które mogą zostać wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne.

Każdy zawodnik/zawodniczka powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności grupy.

Zawodnik/zawodniczka zobowiązuje się do przychodzenia na zajęcia minimum 5 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Prawa i obowiązki zawodnika/zawodniczki

W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zwodnicy/zawodniczki posiadający/e aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców i/lub opiekunów prawnych, która wydają podpisując formularz rejestracyjny zapisujący zawodnika/zawodniczkę do . Zwodnicy/zawodniczki u których występują oznaki choroby lub mają otwarte skaleczenia, nie będą dopuszczani/e do zajęć sportowych.

Zawodnik/zawodniczka UKS Orlik Mosina zobowiązany/a jest do:

a)godnego reprezentowania barw zarówno w trakcie treningu, jak i poza zajęciami;
b)szacunku wobec innych zawodników/zawodniczek zarówno we własnej drużynie jak również w drużynach przeciwnika oraz przestrzegać zasady Fair Play i dobrego wychowania;
c)szacunku i posłuszeństwa wobec poleceń trenerów i innych pracowników.
d)trenowania w jednolitym stroju treningowym, który został określony na początku każdego sezonu treningowego;
e)trenowaniu w odpowiednim obuwiu piłkarskim;
f)pomocy na prośbę trenera prowadzącego podczas rozstawiania lub składania sprzętu sportowego przed, w trakcie jak i po treningu;
g)wykonywania tylko i wyłącznie poleceń trenera prowadzącego;
h)sumiennego i zdyscyplinowanego podejścia do obowiązków zawodnika/zawodniczki;
i)maksymalnego skupienia się na wykonywanych ćwiczeniach;
j) niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości zdrowotnych trenerowi prowadzącemu;
k) nie kontaktowania się podczas treningów i meczów z rodzicami, opiekunami prawnymi,znajomymi lub innymi osobami;
l) doskonalenia w czasie wolnym elementów piłkarskich poznanych na treningu;
m) szacunku dla sprzętu i wyposażenia sportowego które jest własnością . Po zakończeniu treningu lub meczu otrzymany sprzęt należy zwrócić trenerowi – z wyjątkiem sprzętu za który rodzice lub opiekunowie prawni ponieśli całkowite koszty zakupu.
3.Podstawą do gry zawodnika/zawodniczki w meczach oraz wyjazdach krajowych i zagranicznych jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na zajęciach piłkarskich.
4.Zawodnik/zawodniczka który z nieusprawiedliwionych przyczyn opuścił w ciągu tygodnia 2 treningi może nie być brany/a pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na najbliższy mecz.
5.Zawodnicy/zawodniczki zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 45 minut przed rozpoczęciem meczu.

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych zawodnika/zawodniczki

W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice i/lub opiekunowie prawni zobowiązują się nie kontaktować z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentracje.

1. Rodzice i/lub opiekunowie prawni nie mogą przebywać na terenie boiska treningowego, przeszkadzać trenerowi w prowadzeniu zajęć, wygłaszać uwag i/lub opinii w trakcie zajęć oraz w obecności zawodników/zawodniczek.
2. Rodzice i/lub opiekunowie prawni zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera zarówno w obecności swoich dzieci jak i innych rodziców.
3. Wszelkie problemy i/lub wątpliwości rodzice i/lub opiekunowie prawni powinni zgłaszać się indywidualnie do trenera prowadzącego trenera.
4. Podczas meczów i treningów rodzice i/lub opiekunowie prawni, kibice oraz osoby postronne powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego na którym odbywają się zawody.
5. Rodzice i/lub opiekunowie prawni w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

RODZAJE KAR DYSCYPLIARNYCH

1.Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika/zawodniczki są:
a)Upomnienie
b)Nagana (pisemna informacja do rodziców i/lub opiekunów prawnych)
c)Usunięcie z treningu
d)Kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 do 5 meczów
2.W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica i/lub opiekuna prawnego istnieje możliwość podjęcia decyzji o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika/zawodniczki „Akademii Piłkarza”, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

Wszelkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny.

POWODZENIA